Lerapur ECOTOP GSM classic mycí gel pro PROFI myčky

 

Ekologický mycí gel pro PROFI myčky nádobí

  • Bez chlóru - ekologický mycí prostředek
  • Koncentrovaný, vysoce účinný
  • Omyje zbytky čaje či mastnoty
od 1 495 Kč / ks
od 1 808,95 Kč včetně DPH
Značka Stockmeier Chemie
Kategorie Pro myčky nádobí
Zvolte variantu
Lerapur® Eco Top GSM classic 12 kg Kód produktu STGSM12 obsah: 12 kg Skladem
Můžeme doručit do: 6.10.2020
1 495 Kč / ks
1 808,95 Kč včetně DPH
   
Lerapur® Eco Top GSM classic 12 kg Kód produktu STGSM25 obsah: 25 kg Skladem
Můžeme doručit do: 6.10.2020
2 950 Kč / ks
3 569,50 Kč včetně DPH
   
 

Ekologický mycí gel pro PROFI myčky nádobí. Bez chlóru, koncentrovaný, vysoce účinný, omyje zbytky čaje či mastnoty.

Pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla. Vhodný pro všechny tvrdosti vody, odstraňuje zbytky kávy i čaje, mastnotu, bílkoviny a připečeniny z nádobí. Bez složek, které by znečišťovaly odpadní vody, bez fosfátů, NTA, EDTA a chloru. Ředění 1-2 g/l vody. Pro nastavení kontaktujte servisního technika. Poté oplach ECO-TOP Klarspüler.

 

Nebezpečí

Obsahuje: hydroxid draselný, metakřemičitan disodný. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. +420 / 224 919 293, 224 915 402 P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

nebespeci_ziravy

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: