Lerapur ECOTOP GSM classic mycí gel pro PROFI myčky

1 808 Kč / ks 3 569 Kč / ks od 1 808 Kč / ks 1 494,20 Kč bez DPH 2 949,60 Kč bez DPH od 1 494,20 Kč bez DPH 150,70 Kč / 1 kg 142,80 Kč / 1 kg
Skladem Skladem Zvolte variantu
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
24.6.2024 24.6.2024 Zvolte variantu

Ekologický mycí gel pro PROFI myčky nádobí. Mycí prostředek do myčky.

  • Bez chlóru - ekologický mycí prostředek
  • Koncentrovaný, vysoce účinný
  • Omyje zbytky čaje či mastnoty

Detailní informace

Detailní popis produktu

Ekologický mycí gel pro PROFI myčky nádobí.

Bez chlóru, koncentrovaný, vysoce účinný, omyje zbytky čaje či mastnoty.

Pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla. Vhodný pro všechny tvrdosti vody, odstraňuje zbytky kávy i čaje, mastnotu, bílkoviny a připečeniny z nádobí. Bez složek, které by znečišťovaly odpadní vody, bez fosfátů, NTA, EDTA a chloru. Ředění 1-2 g/l vody. Pro nastavení kontaktujte servisního technika. Poté oplach ECO-TOP Klarspüler.

buton uklizej chytre

Nebezpečí Obsahuje: hydroxid draselný, metakřemičitan disodný. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. +420 / 224 919 293, 224 915 402 P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

nebespeci_ziravy

#brimi #brimicistidla #cistidla #dezinfekce #desinfekce #alkoholovadezinfekce #brilantneciste #ciste #eko #ekocistidla #efektivniekologie #tochces #koncentrat  #silneeko #mytiskla #ekodomycky #mytinadobi #ekologickenamytinadobi

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: